chữ ký

Mọi người đều quen thuộc với khẩu cầm. Âm thanh mê hoặc của nó phát sinh từ việc nhạc sĩ thổi không khí vào nhạc cụ, làm rung một chiếc lưỡi kim loại nhỏ, tạo ra âm thanh. Tháp tùng bao gồm đàn accordion, đàn accordions nút, đàn accordions và kazoos. Ngoài ra, các nhạc cụ hơi bằng sậy, chẳng hạn như saxophone, bassoon hoặc clarinet, có thể được cho là do chúng, âm thanh được tạo ra do sự rung động của một tấm gỗ nhỏ - một cây gậy.