Bàn phím

Nhạc cụ bàn phím bao gồm bất kỳ nhạc cụ nào có bàn phím piano hoặc organ. Thông thường, theo cách hiểu hiện đại, keyboard có nghĩa là một cây đàn piano lớn, đàn piano, organ, hoặc tổng hợp. Ngoài ra, phân nhóm này bao gồm harpsichord, accordion, melotron, clavichord, harmonium.